Slide

Udostępniamy pełną dokumentację
dla Twojego komfortu

Dokumenty i procedury przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie odbiorów do sieci elektroenergetycznych:

OWU o przyłączenie do sieci elektroenergetycznych

Wniosek ZGI zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

Klauzula informacyjna dot. przyłączenia odbioru do sieci

Wniosek WPE o przyłączenie odbioru do sieci

Załącznik WPE-B

Załącznik WPE-E

 

Przyłączanie źródeł do sieci elektroenergetycznych:

Klauzula informacyjna dot. przyłączenia źródła do sieci

Wniosek WEE przyłączenie źródła do sieci

Załącznik WEE-A przyłączenie źródła do sieci

Załącznik WEE-B przyłączenie źródła do sieci

Zbiór wymagań technicznych moduły wytwarzania A w tym mikroinstalacje

Przyłączanie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznych:

Klauzula informacyjna dot. przyłączenia mikroinstalacji do sieci

Klauzula informacyjna dot. wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania

Procedura przyłączania mikroinstalacji do sieci

Wniosek ZPM zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji

Wniosek ZZM zgłoszenie zawieszenia zakończenia produkcji w mikroinstalacji

Zbiór wymagań technicznych moduły wytwarzania A w tym mikroinstalacje

PTPiREE Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

PTPiREE Deklaracja zgodności składana przez dostawcę

PTPiREE Wdrożenie wymogów wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

KRYTERIA MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH DO SIECI SN i nN
Edison Next Poland sp. z o.o. stosuje kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej SN i nN zgodnie z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A., którymi są:

1. dla obszaru elektroenergetycznego Rzeszów i Krosno:

Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A.

Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A.

2. dla obszaru elektroenergetycznego Bielsko-Biała, Skoczów, Tychy, Zawiercie i Herby:

Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.

Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.

Wytwórcy, którzy planują przyłączenie jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej SN lub nN należącej do Edison Next Poland sp. z o.o., zobowiązani są do stosowania się do kryteriów przyłączania określonych w dokumentach wyszczególnionych powyżej oraz zawartych w IRiESD Edison Next Poland sp. z o.o.