Co to jest RODO?
RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.
Dane osobowe – w rozumieniu RODO za dane osobowe uważa się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzanie danych osobowych – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych – we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Danych Osobowych pod adresem Spółki tj. Edison Next Poland sp. z o.o./Edison Next Services Poland sp. z o.o. ul. Komorowicka 79a, 43-300 Bielsko-Biała lub pod adresem e-mail: rodo@edisonnext.pl.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Prawo dostępu do danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych.
 • Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje
 • Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak mogą Państwo zrealizować swoje prawa?
Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje mogą się Państwo w tej sprawie zwracać:

 • pisemnie na adres Edison Next Poland sp. z o.o./ Edison Next Services Poland sp. z o.o. ul. Komorowicka 79a, 43-300 Bielsko-Biała
 • mailowo na adres: rodo@edisonnext.pl

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Jednym z podstawowych praw wynikających z RODO jest prawo do wiedzy o tym, co dzieje się z naszymi danymi osobowymi:

 • jakie dane są gromadzone,
 • w jakim celu są przetwarzane,
 • przez jaki czas będziemy w posiadaniu tych danych,
 • kto jeszcze może mieć do nich dostęp,
 • jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Szanując Państwa prawo do informacji przekazujemy poniżej klauzule informacyjne dla osób, których dane przetwarzamy.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula Informacyjna dla kontrahentów i osób ich reprezentujących lub wskazanych do kontaktu

Klauzula Informacyjna dla kontrahentów i osób ich reprezentujących lub wskazanych do kontaktu w związku z udzieleniem zapytania ofertowego