Slide

Udostępniamy pełną dokumentację
dla Twojego komfortu

Rejestr magazynów energii elektrycznej

Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej tj.:

  • Operator systemu elektroenergetycznego ma obowiązek: prowadzić w postaci elektronicznej rejestr magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci oraz aktualizować dane w rejestrze magazynów energii elektrycznej.
  • Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek: przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji – w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji, powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Wzór informacji o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych:

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

Obecnie do sieci elektroenergetycznych Edison Next Poland Sp. z o.o. brak jest przyłączonych magazynów energii o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW.

Rejestr magazynów energii przyłączonych do sieci Edison Next Poland Sp. z o.o. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW [PDF]